e
sv

2020 Noter Ücretleri & Noter Araç Satış ve Devir Ücretleri Ne Kadar?

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Otomobil alım satımını resmiyete dökmek için alıcı ve satının notere giderek işlem yapması gerekmektedir. 2020 noter ücretleri ile 2020 noter araç satış ücretleri üzerine detaylı bir rehber hazırladık. Araç noter bedeli ve alım satım ücretlerine gelin hep birlikte bakalım.

2020 Noter araç alım satım ücreti ne kadar?

2020 yılında her yıl olduğu gibi noter araç alım satım bedeli zamlandı. 2020 yılı için güncel noter araç alım satım ücreti 224,00 TL oldu.

Noter araç alım satım masrafındaki detaylar neler? Ne kadar masraf çıkıyor?

Noterde araç alım satım ücreti olan 224,00 TL üç farklı masraf kaleminden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Noter evrak bedeli: 148,50 TL
 • Noter ücreti: 54 TL ve
 • Noter belge baskı ücreti olan 28 TL’dir.

224 TL ödeyerek aracı üzerinize alabilirsiniz. Eğer araç alımında mevcut plakayı istemezseniz noterden önce adınıza tescilli olacak şekilde en yakın emniyet genel müdürlüğüne giderek araç için kendinize özel bir plaka almanız gerekmektedir.

Noter araç alım satım/devir ücretini kim öder?

Noter ücretlerinin tamamı alıcı olan tarafa aittir. Bu masrafları alıcı aracı satın alırken noterin evrak işlemlerinin tamamlaması sonrasında tahsil edilir. Notere giderken mutlaka TC kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Aynı şekilde satıcı tarafın da kimliğinin ibraz edilmesi zorunludur.

Noterde araç alım satımına engel olabilecek durumlar var mı?

Buna cevabımız evet. Eğer notere gittiğinizde;

 • Aracın MTV yani motorlu taşıtlar vergisi borcu varsa,
 • Araca ait ödenmemiş bir trafik cezası varsa,
 • Aracın muayene tarihi geçmiş ise(bu bilgi ruhsat içinde ekstra bir evrak ile işlidir) (muayene geçtiyse çekme belgeli verilebilir)
 • Aracın HGS veya OGS borcu varsa,
 • Aracın üzerinde haciz veya rehin varsa noterde araç alım satım işini gerçekleştiremezsiniz.

Satış öncesinde mutlaka ve mutlaka karşı tarafa bu durumlar ile ilgili soruları sorun ve aracın satışına engel olabilecek bir durum olmadığından emin olun. Kredisi devam eden veya üzerinde haciz bulunan araçlar için önce kredinin kapatılması veya haczin kaldırılması için borcun ödenmesi gerekir. Bu tür satışlar da ülkemizde olabiliyor. Bu durumunda satıcı olan kişi öncelikle bu borcun ödenmesi için bankaya veya vergi dairesine gitmeniz gerektiğini söyleyebilir. Tamamen güvene bağlı olan bu duruma dikkat etmelisiniz.

Araç alım satımı için bir diğer önemli konu da aracın sadece ruhsatta yazan kişi tarafından satış onayı verilebileceğidir. Notere gittiğinizde ödemeniz gereken parayı mutlaka ve mutlaka sadece o an yanınızda olan satıcı tarafa parayı gönderin. Vay efendim babama gönder, anneme gönder, yeğenime, arkadaşıma gönder gibi durumları kesinlikle kabul etmeyin ve ruhsatta kimin adı varsa parayı onun hesabına dekont kısmında açıklamaya plakayı “Örn: 06MDF01 araç alımı” yazarak parayı gönderin. Bu tür ince detaylar daha sonra satış sonrası oluşabilecek resmi anlaşmazlıkları önler.

2020 Yılı İçin Güncel Noter Ücretleri

1- 2020 Yılı Noter Güncel Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 171,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 224,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse*(*Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.) 224,00 TL
2- 2020 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 51,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 75,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 70,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 104,00 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 136,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.000,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 170,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 111,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 55,00 – 65,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11- Noter Silah Devir Ücreti 280 – 300 TL
12- Vasiyetname Ücreti 700,00 – 3.000,00 TL

 

Noter Harçları – 2020 Yılı İçin Güncel Ücretler

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (92,50 TL)’den az, (47.598,90 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (6,40 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,834
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 14,30 TL
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 25,10 TL
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 18,80 TL
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 35,70 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri 44,40 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 44,40 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 11,50 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 11,50 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır
5.Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 2,40 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 6,40 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 25,10 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 25,10 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 473,20 TL
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 5,00 TL
10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 5,00 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 92,50 TL
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli